fbpx

REGULAMIN

Z dniem 8 sierpnia 2019 r. została uruchomiona sprzedaż biletów i voucherów poprzez system on-line na stronie www.floatrzeszow.pl.
System nie prowadzi rezerwacji biletów.

1. DEFINICJE

Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „zakupu biletów i voucherów on-line”;
Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.floatrzeszow.pl, której administratorem FLOAT RZESZÓW ELZBIETA KAWALEC, 35-503 Rzeszów ul. Dębicka 4A , NIP 8132416753, REGON 690419144
Bilet / Voucher” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający jedną osobę do udziału w jednym, oznaczonym zabiegu na miejscu przypisanym do niego, możliwy do nabycia za pośrednictwem Witryny; Bilet / Voucher zakupiony poprzez Witrynę przekazywany jest Użytkownikowi w formie pliku PDF;
Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny celem zakupu Biletu / Vouchera;
Strona Płatności” – strona internetowa www.cashbill.pl. Spółka CashBill zarejestrowana jest w Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. KRS 0000323297, Numer w UKNF IP10/2013, NIP 629-241-08-01, REGON 241048572.

2. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu przez Użytkowników Biletów / Voucherów za pośrednictwem Witryny.
 2. Każdy Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem Biletu / Voucheru za pośrednictwem Witryny.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz zakupu i realizacji Biletów / Voucherów w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.
 4. Korzystanie z Witryny wymaga spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych:
  • oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację `JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com),
  • wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor min. Pentium 233 Mhz, pamięć RAM: min. 128 MB, karta wideo, monitor o rozdzielczości Super VGA (800 x 600) lub wyższej i drukarka.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zakup Biletu następuje poprzez złożenie, za pomocą Witryny, zamówienia na Bilet / Voucher oraz dokonanie za pośrednictwem Strony Płatności zapłaty należności wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w Regulaminie.

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez każdorazowe przejście przez kupującego ścieżki składającej się z następujących kroków:
  • wybór zabiegu z listy, zakończony naciśnięciem przycisku ZAPŁAĆ,
  • podanie danych osobowych Użytkownika (imię i nazwisko kupującego, adres e-mail, numer telefonu komórkowego) w przypadku zakupu voucheru należy podać dodatkowe dane (imię i nazwisko osoby obdarowanej),
  • złożenie oświadczeń o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie Witryny,
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyn.

4. PŁATNOŚCI

 1. Płatność za Bilet / Voucher zamówiony za pośrednictwem Witryny możliwa będzie wyłącznie za pomocą Strony Płatności, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety / Vouchery wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na Stronie Płatności.
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych Biletów / Voucherów. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do wykonania płatności na raty lub oddzielnie za poszczególne Bilety / Vouchery.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest otrzymanie przez Sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.
 5. Płatność dokonana po upływie 7 dni od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana na Stronie Płatności jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Strony Płatności.
 6. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. DOSTAWA

 1. Po dokonaniu płatności oraz jej autoryzacji Użytkownik zostanie przekierowany na stronę, gdzie będzie mógł pobrać lub wydrukować bilet / voucher. Na adres email podany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link do w.w. strony.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych Biletów / Voucherów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Bilet / Voucher, który nie zostanie zrealizowany w ciągu terminu wskazanego na nim, nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.

 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu Biletu / Voucheru:
  • w przypadku okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego Biletu, leżących po stronie Sprzedawcy z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.2 Regulaminu,
  • w terminie 14 dni od zakupu Biletu / Voucheru ale nie później niż dzień przed rozpoczęciem wydarzenia na który został zakupiony Bilet / Voucher (Użytkownik wyraża na to stosowną zgodę w formularzu zakupu biletu / voucheru).
 2. Prawo do zwrotu Biletu / Voucheru nie przysługuje w szczególności:
  • w przypadku spóźnienia się na zabieg,
  • w przypadku określonym w punkcie 6.5 Regulaminu.
 3. W przypadku odwołania zabiegu Sprzedawca bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników w formie telefonicznej lub poprzez wiadomości email wysłanej na adres wskazany w zamówieniu.

Użytkownik, pod rygorem utraty prawa do zwrotu Biletu, powinien zgłosić zwrot Biletu, którego dotyczył Bilet nie później niż dzień przed jego rozpoczęciem.

 1. W przypadku zgłoszenia zwrotu Biletu otrzyma zwrot płatności w formie przelewu na wskazany przez kupującego numer konta bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika Sprzedawcy. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu Użytkownik otrzyma informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.

7. PROCEDURA REKLAMACJI

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Witryny i sprzedaży Biletów / Voucherów za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Float Rzeszów. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji.

Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, datę zakupu, identyfikator płatności jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

8. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest FLOAT RZESZÓW ELZBIETA KAWALEC, 35-503 Rzeszów ul. Dębicka 4A , NIP 8132416753, REGON 690419144.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży (Biletu / Voucheru), rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu. Zakup biletu / voucheru on-line wiąże się z udostępnieniem danych Użytkownika firmie CashBill S.A. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do zakupu Biletu / Vocheru. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet za pośrednictwem której Bilety / Vouchery są dostarczane Użytkownikom. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia, i otrzymują Bilety / Vouchery. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy, oraz na stronie www.floatrzeszow.pl/regulamin.

Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:

 1. Decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach;
 2. Czasowego zawieszania działania Witryny i czasowego zawieszania możliwości zakupu wszystkich lub niektórych Biletów / Voucherów przez Witrynę;
  Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw.
  Sprzedawca nie odpowiada za:
  •  jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny, bądź też jej czasowej niedostępności;
  •  jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
  •  jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;

Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy.

10. ODWOŁANIE WIZYTY

Floating, masaże i inne zabiegi należy odwołać minimum 24 godziny wcześniej przed umówioną wizytą, w przeciwnym razie wizyta będzie traktowana jako SFINALIZOWANA. Vouchery ważne są przez 3 MIESIĄCE od daty zakupu.

11. VOUCHERY ZAKUPIONE U POŚREDNIKÓW

Vouchery zakupione u pośredników (Grupon, Prezent Marzeń, Katalog marzeń itp.) nie podlegają zmianie usługi.

12.TY KREUJESZ SOBIE POBYT WE FLOAT RZESZÓW

Każdy masaż i rytuał, który jest dostępny w naszej ofercie można łączyć z floatingiem – to Ty kreujesz sobie pobyt we Float Rzeszów.EL